Skattesystemet avslöjar tidens normer

Jämställdhetsfrågan kantas av såväl framsteg som bakslag. År 1971 avskaffas sambeskattningen i Sverige, vilket än idag utgör en av landets främsta reformer för ekonomisk jämställdhet. År 2023 kan vi dock konstatera att vårt skattesystem blivit allt mer ojämställt de senaste årtiondena.

TEXT ELLA KETTULA

HUR SKATTESYSTEMET ser ut påverkar oss alla, men idag underminerar det svenska systemet den ekonomiska jämställdheten genom att ge ett sämre utfall för kvinnor än för män. Det visar rapporten Jämställda skatter, från Sveriges Kvinnoorganisationer. På sidan 17-18 kan du läsa mer om det ojämställda systemet.

Men det här är långt ifrån första gången Hertha lyfter jämställdhetsbrister i skattesystemet. År 1970 framförs det under rubriken “Individuell beskattning — ja. Men den måste vara värd namnet” kritik av det då presenterade förslaget till individuell inkomstbeskattning. Det var inte reformen i sig som kritiserades – tvärtom var kravet på ett skattesystem neutralt i förhållande till kön och civilstånd tydligt från Fredrika Bremer-förbundet. Kritiken bottnade dels i den så kallade mjuka övergång till individuell beskattning som föreslogs, dels i den förda debatten som i mångt och mycket bortsåg från reformens sakfråga: att kvinnan inte längre ska betraktas som ett bihang till sin make.

TROTS ATT SYNEN på mannen som kärnfamiljens försörjare är förlegad i dagens samhällsdebatt, kryper ojämställda strukturer in där man minst anar det. Beatrice Nordling, sakkunnig i ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer och författare till den nya skatterapporten, poängterar att syftet med rapporten är att visa på alla könade aspekter av skattesystemet och hela den finansiella strukturens uppbyggnad.

– Skattesystemet speglar att vi fortfarande lever i en samhällsstruktur som är uppbyggd på en manlig norm som vi behöver ifrågasätta och synliggöra. Det man tror är könsneutralitet är könsblindhet. Men att se hur systemet påverkar kvinnor och män på olika sätt genom sin uppbyggnad, är första steget på vägen mot ekonomisk jämställdhet, säger hon.

”Sambeskattningsreformen visade med all tydlighet hur stor påverkan skattesystemet har på jämställdheten i samhället. Följden av reformen var att väldigt många kvinnor kom ut i arbetslivet”

Beatrice Nordling, sakkunnig i ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer

VIKTEN AV ETT helhetsperspektiv för att nå jämställdhet betonas även i Hertha 1970. Förslaget om individuell beskattning faller platt, menar man, om det inte också tar åtgärder inom arbetsmarknad samt familje- och bostadspolitik i beaktande.

Samtidigt står det klart att förändrade strukturer kan verka till fördel för jämställdheten.

– Sambeskattningsreformen visade med all tydlighet hur stor påverkan skattesystemet har på jämställdheten i samhället. Följden av reformen var att väldigt många kvinnor kom ut i arbetslivet, konstaterar Beatrice Nordling.

Samtidigt är utvecklingen inom jämställdhet varken linjär eller någon garanterad framgångssaga, poängterar hon.

– ’Vi är Sverige, vi är bäst på jämställdhet’ är en förlegad bild.