Våra stadgar

Fredrika Bremer är ett namn som förpliktigar. Förbundet som är uppkallat efter henne har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män:  samma möjligheter, rättigheter och  skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.

Fredrika Bremer-förbundets stadgar, senast reviderade 2 april 2023

Kapitel 1. Förbundets syfte och organisation
§ 1.1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Förbundet, som bär Fredrika Bremers till fortsatt utveckling förpliktigande namn, har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och samma skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 1.2 FÖRBUNDETS UPPDRAG

Förbundet ska arbeta för sitt mål genom att

§ 1.2.1 folkbilda och opinionsbilda

§ 1.2.2 bevaka jämställdhetsfrågornas behandling i samhället

§ 1.2.3 följa lagstiftningsfrågor och verka som remissinstans

§ 1.2.4 delta i nationell och internationell kvinno- och jämställdhetsrörelse

§ 1.3 FÖRBUNDETS ORGANISERING

Förbundet, som har sitt säte i Stockholm, bedriver sin verksamhet

§ 1.3.1 centralt genom förbundet och dess organ

§ 1.3.2 lokalt genom kretsar

§ 1.3.3 genom förvaltning av stiftelser

§ 1.3.4 genom medlemskommunikation

§ 1.4 FÖRBUNDETS STYRANDE ORGAN

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Förbundets verkställande organ är förbundsstyrelsen.

§ 1.5 RÄKENSKAPS- OCH MEDLEMSKAPSÅR

Förbundets räkenskaps- och medlemskapsår löper 1 januari – 31 december. 

Kapitel 2. Kretsar
§ 2.1 KRETSARNAS ORGANISERING

§ 2.1.1 Förbundet organiseras i kretsar. Ny- eller ombildningar ska godkännas av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser.

§ 2.1.2 Upplöses kretsen och medlemmarna i kretsen inte beslutat annat ska kretsens tillgångar överlämnas till förbundet. I första hand ska tillgångarna användas inom samma geografiska område som kretsen verkat och i andra hand komma förbundets övriga verksamhet till del efter beslut av förbundsstyrelsen.

§ 2.1.3 Kretsen ska verka i överensstämmelse med förbundets värdegrund, syfte och övergripande styrdokument.

§ 2.1.4 Kretsarnas stadgar måste rymmas inom det ramverk dessa stadgar utgör och godkänns av förbundsstyrelsen. 

§ 2.2 ÅSIKTSBILDNING

Åsiktsbildningen inom förbundet är fri. Krets äger möjlighet att väcka nya frågor av nationell eller internationell betydelse efter konsultation med förbundsstyrelsen.

§ 2.3 UTESLUTNING AV KRETS

§ 2.3.1 Förbundsstyrelsen kan besluta om att utesluta en krets som bryter mot förbundets stadgar eller som i väsentlig grad anses motarbeta förbundets syfte och/eller verksamhet eller som på annat sätt riskerar att allvarligt skada förbundets anseende.

§ 2.3.2 Vid fråga om uteslutning av krets krävs att två tredjedelar av förbundsstyrelsen röstar för. Beslutet kan överklagas på förbundsmötet.

§ 2.3.3 Beslutet ska motiveras och förbundsstyrelsen ansvarar för att informera berörd krets.

§ 2.3.4 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av en krets om den inte haft årsmöte under innevarande och föregående verksamhetsår. Beslutet ska fattas efter att kretsens medlemmar har kontaktats.

§ 2.3.5 Förbundsstyrelsen har rätt att överta förvaltningen av en krets om det finns bevis för att kretsen grovt misskött sina åtaganden gentemot stadgar, kongressbeslut eller förbundets verksamhet och syfte. Beslut sker efter samråd med förbundets revisorer och fram tills dess att extra årsmöte kan hållas.

Kapitel 3. Medlemskap och avgifter
§ 3.1 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1 Medlem blir den som betalat fastställd medlemsavgift till förbundet.

§ 3.1.2 Medlem väljer vilken krets de vill tillhöra inom förbundet.

§ 3.1.3 Medlemskapet upphör att gälla vid begärt utträde eller då medlem upphör att betala

medlemsavgift.

§ 3.2 MEDLEMSAVGIFTER

§ 3.2.1 Förbundsmötet fastställer de medlemsavgifter som under nästkommande år ska betalas till förbundet

§ 3.2.2 Ny medlem, som betalar sin avgift under årets sista kvartal, har därmed betalat avgift även för påföljande år.

§ 3.2.3 Inbetald medlemsavgift återbetalas ej om medlem begär utträde.

§ 3.3 UTESLUTNING AV MEDLEM

§ 3.3.1 Förbundsstyrelsen kan besluta om att stänga av eller utesluta en medlem som anses motarbeta förbundets verksamhet, syfte eller riskerar att allvarligt skada förbundets anseende.

§ 3.3.2 Vid fråga om uteslutning krävs att två tredjedelar av förbundsstyrelsen röstar för. Beslutet kan överklagas på förbundsmötet.

§ 3.3.3 Beslutet ska motiveras och förbundsstyrelsen ansvarar för att informera medlemmen och berörd krets.

§ 3.3.4 Uteslutningen ska tidsbestämmas, dock längst 10 år.

Kapitel 4. Förbundsmöte
§ 4.1 KALLELSE OCH HANDLINGAR

§ 4.1.1 Ordinarie förbundsmöte sammanträder varje år före maj månads utgång.

§ 4.1.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till förbundsmöte.

§ 4.1.3 Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska vara kretsarna och medlemmarna tillhanda senast

12 veckor före mötet.

§ 4.1.4 Styrelsens propositioner ska vara medlemmarna tillhanda 10 veckor innan förbundsmötet

§ 4.1.5 Motioner ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 8 veckor före förbundsmötet.

§ 4.1.6 Övriga handlingar ska vara ombuden tillhanda senast fyra veckor före ordinarie

förbundsmöte.

§ 4.2 FÖRBUNDSMÖTETS ÄRENDEN

§ 4.2.1 Vid ordinarie förbundsmöte förekommer följande ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

6. Fastställande av förhandlingsordning

7. Fastställande av dagordning

8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse

9. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse

10. Revisionernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

12. Styrelsens propositioner

a) Verksamhetsplan för kommande två års period

b) Budgetramar för kommande två års period

c) Övriga propositioner

13. Fastställande av medlemsavgift för kommande två års period

14. Medlemmarnas motioner

15. Arbetsordning för valberedningen

16. Val av styrelse

a) Ordförande

b) 6-10 ledamöter

17. Val av auktoriserad revisor och dennes ersättare

18. Val av verksamhetsrevisor och dennes ersättare

19. Val av 3-5 valberedare varav en sammankallande

20. Datum för kommande förbundsmöte

21. Övriga ärenden

22. Mötet avslutas

§ 4.2.2 Under övriga ärenden kan synpunkter eller enkla frågor ställas till förbundsstyrelsen eller

andra förtroendevalda i förbundet, inga beslut kan fattas under punkten.

§ 4.3 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

§ 4.3.1 Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas på samma sätt som för ordinarie förbundsmöte och ska skickas ut senast 3 veckor före mötet och innehålla mötets dagordning och eventuella underlag.

§ 4.3.2 Vid extra förbundsmöte får beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen till mötet.

§ 4.3.3 Styrelsen, revisorerna eller en samling av hälften av kretsarna kan kalla till extra förbundsmöte.

§ 4.3.4 Vid extra förbundsmöte fördelas mandaten mellan kretsarna enligt den mandatfördelning som gällt på föregående ordinarie förbundsmöte. Kretsarna har rätt att utse nya ombud inom befintlig fördelning av mandat.

4.4 NÄRVARO-, YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT VID FÖRBUNDSMÖTE

§ 4.4.1 Vid förbundsmöte har varje krets rätt att utse två ombud med närvaro-, yttrande, förslags- och rösträtt. Kretsarna fördelar sina röster mellan ombuden.

§ 4.4.2 Vid förbundsmöte har varje krets en grundröst och sedan en röst per 25 anslutna medlemmar, dock högst sammanlagt 5 röster per krets. Medlemmar beräknas efter antalet betalande medlemmar den 31 december föregående år.

§ 4.4.3 Varje medlem i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundsmötet.

§ 4.4.4 Förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 4.5 BESLUT PÅ FÖRBUNDSMÖTE

§ 4.5.1 Omröstning vid förbundsmöte är som huvudregel öppen. Ombud kan begära sluten omröstning.

§ 4.5.2 Val vid förbundsmötet ska, om antalet kandidater överstiger antalet platser att tillsätta, ske genom sluten omröstning.

§ 4.5.3 Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte ärendet rör stadgeändring eller förbundets upplösning. För dessa fall finns särskilda bestämmelser i dessa stadgar.

§ 4.5.4 Vid lika röstetal avgör lotten. Vid lika röstetal i personval genomförs ytterligare diskussion och därefter ny omröstning med oförändrad röstlängd. Om lika röstetal åter uppstår lotten även personval.

Kapitel 5. Förbundsstyrelsen
§ 5.1 FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPDRAG

§.5.1.1 Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande och verkställande organ när förbundsmötet inte är samlat. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets förvaltning, utveckling och ekonomi. Förbundsstyrelsen tecknar organisationens firma och utser firmatecknare.

§ 5.2 FÖRBUNDSSTYRELSENS LEDAMÖTER, MANDATPERIODER OCH VALBARHET

§ 5.2.1 Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, och 5-9 ledamöter. Förbundsstyrelsen väljer inom sig vice ordförande bland de valda ledamöter.

§ 5.2.2 En mandatperiod i styrelsen är 2 år. En person kan maximalt sitta tre mandatperioder, sammanlagt 6 år, i följd.

§ 5.2.3 Om ordförande under mandatperioden avsäger sig sitt uppdrag eller på annat sätt inte tjänstgör hela perioden går vice ordförande in som ställföreträdande ordförande tills nästa förbundsmöte om styrelsen ej beslutar annat.

§ 5.2.4 Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet.

§ 5.3 FÖRBUNDSSTYRELSENS ORGANISERING

§ 5.3.1 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordförande, dock minst tre gånger under verksamhetsåret.

§ 5.3.2 Skriftlig kallelse till styrelsemöte ska utfärdas senast 14 dagar före mötet. Vid brådskande ärende kan kallelse ske på annat sätt. Förbundsordförande är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst tre ledamöter gör framställning om detta.

§ 5.3.3 Förbundsstyrelsen ska anta en arbetsordning som reglerar styrelsens rutiner vidare utöver denna stadga och som tillgängliggörs medlemmarna. 

§ 5.3.4 Förbundsstyrelsen är beslutmässig när hälften av de valda ledamöterna är närvarande.

Kapitel 6. Valberedningen
§ 6.1 VALBEREDNINGENS UPPDRAG

§ 6.1.1 Valberedningen väljs på ettårig mandatperiod.

§ 6.1.2 Valberedningen bereder val av förbundsstyrelse och revisorer och framlägger förslag på detta till förbundsmötet.

§ 6.1.3 Valberedning marknadsför uppdraget som valberedning och samlar in nomineringar som förbundsmötet tar ställning till.

§ 6.1.4 Valberedningens förslag och övriga kandidater ska presenteras medlemmarna skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan förbundsmötet.

§ 6.2 VALBEREDNINGENS ORGANISERING

§ 6.2.1 Valberedningen väljs av förbundsmötet och ska bestå av tre till fem ledamöter varav en sammankallande.

§ 6.2.2 Valberedningens arbete ska styras av en arbetsordning som revideras och tillgängliggörs medlemmarna efter varje förbundsmöte.

Kapitel 7. Revisorer
§ 7.1 AUKTORISERADE OCH VERKSAMHETSREVISORER

§ 7.1.1 Förbundsmötet väljer auktoriserad revisor och dess ersättare med uppgift att granska förbundets räkenskaper och förvaltning på en mandatperiod på ett år.

§ 7.1.2 Förbundsmötet väljer verksamhetsrevisor och dess ersättare med uppgift att granska förbundets verksamhet och vara medlemmarnas granskningsorgan på en mandatperiod på ett år. 

§ 7.1.3 De av förbundsmötet valda revisorerna ska ha tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning. Förbundets räkenskaper med därtill hörande handlingar ska årligen i god tid inför planerat förbundsmöte överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 7.1.4 Revisorernas berättelse ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan ordinarie förbundsmöte.

Kapitel 8. Stadgeändring och förbundets upplösning
§ 8.1 STADGEÄNDRINGAR

§ 8.1.1 Ändring eller tillägg till dessa stadgar ska beslutas med 2/3 majoritet av avlagda röster av två på varandra följande förbundsmöten, varav minst ett ska vara ett ordinarie förbundsmöte. Tiden mellan mötena ska vara minst sex månader

§ 8.2 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

§ 8.2.1 Beslut om upplösning av förbundet fattas med 3/4 majoritet av två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie. Tiden mellan mötena ska vara minst sex månader.

§ 8.2.2 Efter stadgeenlig upplösning av förbundet ska dess behållna tillgångar och fonder användas för ändamål som överensstämmer med förbundets syften. Plan för sådan användning ska framläggas av förbundsstyrelsen och beslut om detta fattas av det förbundsmöte som slutbehandlar frågan om förbundets upplösning.