Våra stadgar

Fredrika Bremer är ett namn som förpliktigar. Förbundet som är uppkallat efter henne har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män:  samma möjligheter, rättigheter och  skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.

Fredrika Bremer-förbundets stadgar, antagna 2013-

1. Förbundets syften och organisation

 • Förbundet, som bär Fredrika Bremers till fortsatt utveckling förpliktigande namn, har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och samma skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.

Förbundet skall arbeta för sitt mål genom att

 • påverka allmänna opinionen
 • bevaka jämställdhetsfrågornas behandling i samhället
 • följa lagstiftningsfrågor och verka som remissinstans
 • delta i internationell kvinnorörelse

Förbundet, som har sitt säte i Stockholm, bedriver sin verksamhet

 • centralt genom förbundet och dess organ
 • lokalt genom medlemssammanslutningar
 • genom förbundets stipendiestiftelse
 • genom stiftelser
 • genom medlemsblad

 • Förbundets beslutande och verkställande organ är förbundsmötet och förbundsstyrelsen

Kap 2. Lokal verksamhet

 • Förbundet kan organiseras lokalt i förbundskretsar/nätverk/aktionsgrupper/dvs medlemssammanslutningar. Ny- eller ombildningar godkänns av förbundsstyrelsen
 • Upplöses medlemssammanslutning och medlemmarna därvid beslutar att medlemssammanslutningens tillgångar skall överlämnas till förbundet, bör dessa medel förvaltas särskilt för att vid behov kunna användas inom samma geografiska område efter beslut av förbundsstyrelsen

 • Medlemssammanslutning skall verka i överensstämmelse med förbundets teser, riktlinjer och/eller handlingsprogram. De medlemssammanslutningar som förvaltar stiftelser eller dylikt, skall ha egna stadgar

 • Åsiktsbildningen inom förbundet är fri. Medlemssammanslutning äger möjlighet att väcka nya frågor av nationell eller internationell betydelse efter konsultation med förbundsstyrelsen

 • Medlemssammanslutningar skall ha ombud. Dessa skall fortlöpande informeras om förbundets arbete

Kap 3. Medlemskap och avgifter

 • Medlem blir den som betalt fastställd avgift antingen till en medlemssammanslutning eller direkt till förbundet

 • Förbundsmötet fastställer de avgifter som under nästkommande år skall betalas till förbundet av olika medlemskategorier
 • Ur dessa medel kan medlemssammanslutningar ansöka om aktivitetsbidrag
 • Medlemsavgifterna till förbundet betalas kontinuerligt in under året. För icke nytillkomna medlemmar skall avgifterna dock ha redovisats till förbundet senast 31 mars verksamhetsåret
 • Ny medlem, som betalar sin avgift under årets sista kvartal, har därmed betalat avgift även för påföljande år
 • För under året tillkommen medlem betalar krets halv avgift till förbundet

 • Medlem kan utträda ur FBF efter anmälan till medlemssammanslutningen eller förbundsstyrelsen
 • Om medlem inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser, upphör medlemskapet

Kap 4. Förbundsmöte

 • Ordinarie förbundsmöte sammanträder varje år före september månads utgång
 • Extra förbundsmöte skall sammanträda när förbundsstyrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller efter skriftlig framställning från 1/3 del av medlemmarna genom ombud med angivande av skälen för ett sådant möte

 • Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall sändas till medlemssammanslutningarna och ombud senast 6 veckor före mötet
 • Kompletta handlingar, inklusive ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och årsberättelse skall vara ombuden tillhanda senast 3 veckor före ordinarie förbundsmöte
 • Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas på samma sätt senast tio dagar före mötet och skall innehålla uppgift om syftet med mötet

 • Vid ordinarie förbundsmöte förekommer följande ärenden:
 1. Val av funktionärer för mötet
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 3. Upprop med fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 7. Förbundsstyrelsens budgetförslag för det nästkommande året
 8. Fastställande av årsavgift för det nästkommande året
 9. Val av förbundsordförande
 10. Val av ledamöter, varav en vice förbundsordförande, för två år, varvid omval bör förekomma för högst två perioder i följd samt val av tre suppleanter
 11. Val av två revisorer, vilka skall vara auktoriserade revisorer, jämte två suppleanter för dessa
 12. Övriga val
 13. Val av valberedning om minst tre ordinarie ledamöter, varav en utses att vara sammankallande
 14. Förslag och framställningar från förbundsstyrelsen
 15. Skriftliga motioner, interpellationer och s k enkla frågor från medlemssammanslutningarnas styrelser eller förbundsmedlemmar. Dessa skall senast två månader före förbundsmöte sändas till förbundsstyrelsen, som skall framlägga förslagen tillsammans med egna yttranden för mötet
 16. Tid och plats för nästa ordinarie förbundsmöte
 17. Övriga ärenden, som angivits i kallelsen
 • Fråga utanför föredragningslistan får behandlas om förbundsmötet beslutar detta och frågan inte gäller stadgeändring eller upplösning av förbundet
 • Valberedningen väljs för tiden till nästa förbundsmöte och skall förbereda val av förbundsstyrelse. För dess arbete gäller särskild, av förbundsstyrelsen utarbetad och av förbundsmöte, godkänd arbetsordning

 • Vid extra förbundsmöte får beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen till mötet

 • Varje medlem som är närvarande vid förbundsmöte har en röst
 • Vid förbundsmöte har medlemssammanslutningar/kretsar dessutom en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar, beräknat efter antalet betalande medlemmar föregående år
 • Fullmaktsröstning är möjlig

 • Omröstning vid förbundsmöte är öppen, såvida inte sluten omröstning begärs och beslutas
 • Val vid förbundsmötet skall, om antalet kandidater överstiger antalet platser att besätta, ske genom sluten omröstning

 • Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte ärendet rör stadgeändring eller förbundets upplösning. För dessa fall finns särskilda bestämmelser
 • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom beträffande personval, där i första hand nytt val genomförs med oförändrad röstlängd och i andra hand lottning i stället är utslagsgivande

Kap 5. Förbundsstyrelse

 • Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, en vice ordförande, sju ledamöter samt tre suppleanter
 • Valbar till förbundsstyrelsen är varje enskild medlem

Förbundsstyrelsen skall:

 • kalla till förbundsmöte och funktionärsmöte
 • inom sig utse en kassaförvaltare, samt inom eller utom styrelsen, en biträdande kassaförvaltare
 • välja ledamöter och suppleanter i styrelserna för förbundets skolor, institutioner och fonder samt fastställa reglementen och bevilja ansvarsfrihet för dessa styrelser
 • utse ledamöter och experter i särskilda kommittéer
 • besluta om hur förbundets firma skall tecknas
 • som högsta beslutande och verkställande organ mellan förbundsmötena vårda förbundets angelägenheter

 • Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden, dock minst tre gånger under verksamhetsåret. Förbundsordförande är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst fem ledamöter gör framställning om detta
 • Skriftlig kallelse till styrelsemöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Vid brådskande ärende kan kallelse ske på annat sätt
 • Förbundsstyrelsen är beslutmässig, när hälften av ledamöterna och ordförande/vice ordförande är närvarande
 • Beslut fattas enligt samma regler som gäller för beslut vid förbundsmöte

 • Styrelsen kan inom sig utse enskilda ledamöter/arbetsgrupper/ arbetsutskott för att bereda ärenden
 • samt besluta delegerade förvaltningsärenden
 • samt att beslut av principiell och ekonomisk karaktär skall anmälas vid kommande förbundsstyrelsemöte och därmed protokollföras

Kap 6. Räkenskaper och revision

 • Förbundets räkenskaper sammanfaller med kalenderår

 • De av förbundsmötet valda revisorerna skall ha tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning
 • Förbundets räkenskaper med därtill hörande handlingar skall årligen före mars månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning
 • Efter verkställd granskning skall revisorerna före april månads utgång avge sin revisionsberättelse till styrelsen

Kap 7. Ändring av stadgar och förbundets upplösning

 • Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie
 • För beslut fordras två tredjedels majoritet av rösterna vid vardera tillfället
 • Förslag till sådan ändring skall, för att kunna behandlas vid förbundsmöte, senast tio veckor före detta ha lämnats in till förbundsstyrelsen
 • Styrelsen framlägger förslaget på mötet jämte eget yttrande

 • Beslut om upplösning av förbundet fattas av två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie
 • Tiden mellan mötena skall vara minst sex månader
 • För beslut fordras tre fjärdedels majoritet av rösterna vid vardera tillfället
 • Efter stadgeenlig upplösning av förbundet skall dess behållna tillgångar och fonder användas för ändamål som överensstämmer med förbundets syften
 • Plan för sådan användning skall framläggas av förbundsstyrelsen, och beslut härom fattas av det förbundsmöte som slutbehandlar frågan om förbundets upplösning

Foto: Lennart Af Petersens. Stockholm Stadsmuseum.