En hälsning från valberedningen

Fredrika Bremer-förbundet söker till vår styrelse dig som vill vara med och utveckla Sveriges och ett av världens äldsta förbund för jämställdhet, ett förbund för båda kvinnor och män. Här finns möjlighet att genom investerad tid och kunskap växla upp en anrik organisation med en fantastisk historia till en samtida och viktig samhällsaktör.

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Förbundet har funnits sedan 1884 och har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, i arbetsliv, hem och samhälle. Detta gör vi genom att driva opinion och debatt kring aktuella jämställdhetsfrågor samt bedriva folkbildning kring jämställdhetsfrågornas roll, utrymme och plats i den svenska samhällsdebatten.

Verksamheten bedrivs centralt på förbundsnivå och i lokala sammanslutning, de flesta organiserade i lokala kretsar. Verksamheten i våra lokalföreningar engagerar många framförallt kvinnor i styrelsearbete, medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter så som seminarier, föreläsningar, debatter, studiecirklar och programkvällar.

Förbundsstyrelsen Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan årsmötena och ansvarar för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med organisationens vision, åtagande och grundläggande värderingar. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är god och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelsen är både operativ och strategisk då kansliet i dagsläget består av två anställda.

Styrelsen möts ca 6-7 gånger om året, under rådande omständigheter hålls möten digitalt men framöver kommer detta att varieras med fysiska träffar i Stockholm. Utöver detta tillkommer möten i arbetsgrupper, råd och vissa externa uppdrag.

Fredrika Bremer-förbundet är relativt liten organisation och därför har du stor chans att påverka och göra din röst hörd samtidigt som förbundet har en gedigen historia att förvalta. Vi söker dig som ser detta som en spännande utmaning, vill bidra med både innovativa idéer, och som inte är rädd för att prioritera hårt i verksamheten.

Inför 2022 ska följande platser tillsättas

 • Ordförande, 1 år 
 • Fem ordinarie ledamöter varav en v ordförande, 2 år
 • Tre suppleanter, 1 år

Kompetenser som är viktiga i styrelsen är:

 • Styrning, inklusive ekonomistyrning, av ideella föreningar och stiftelser
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser
 • Kunskap och intresse för att utveckla organisationen som medlemsorganisation
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt styrelsearbete
 • Marknadsföring och extern kommunikation
 • Sakkunnighet i förbundets profilfråga jämställdhet
 • Koppling till högskola/universitet gärna inom historia/litteraturvetenskap
 • Näringslivserfarenheter och kunskap om fundraising

Förutsättningar inför nomineringar och valen 2021:
I enlighet med förbundets stadgar ska följande val ske vid årsstämman.  

 1. Val av förbundsordförande
 2. Val av v ordförande
 3. Val av ledamöter, varav en vice förbundsordförande, för två år, varvid omval bör förekomma för högst två perioder i följd samt val av tre suppleanter


Styrelse vald av årsmötet 2021

Ordförande, vald på ett år  
Camilla Wagner (2021-2022)

V ordförande, vald på två år  
Jelena Dojcinovic (2020-2022)

Ledamöter valda på två år
Stina Alm, kassör (2020-2022)
Saga Löved (2020-2022)
Agneta Söderlund (2020-2022)
Åsa Märs (2020-2022)
Jessica Arvidsson (2021-2023)
Fredrik Bondestam (2021- 2023)
Olga Persson (2021-2023)

Suppleanter, valda på 1 år  
Fanny Widman (2021-2022)
Leila El- Sherif Wolheim (2021-2022)
Lotta Amnebjer Nordqvist (2021-2022)

Vi vill ha din nominering senast 6 mars 2022 till valberedningen@fredrikabremer.se

Fredrika Bremer-förbundets valberedning
Carina Ohlsson, sammankallande
Per-Henrik Magnusson
Katinka Kubenka
Ann-Sofie Mörne
Torbjörn Messing
Suppleant
Inga Fingal


31 januari 2022